Vedtægter for Rangstrup Støtteforening

Rangstrup den 3. september 2019

 1. § Navn og hjemsted.
  1. Foreningens navn er Rangstrup Støtteforening. Dens hjemsted er Rangstrups lokalområde.
 2. § Formål.
  1. Foreningens formål er at fremme og støtte Rangstrup og omegns udvikling gennem engagement og nye tiltag.
  2. At støtte de eksisterende foreninger i form af økonomisk tilskud og bistå med fysiske arbejdskraft.
  3. Primært efterleves samarbejdet med direkte kontakt til ”Rangstrup Forsamlingshus”. Dette tilstræbes ved at samle arbejdskraft i form af arbejdsgrupper.
  4. Sekundært støttes andre foreninger i lokalområdet. Ligeledes kan der søges støtte til nye kommende foreninger, sociale og kulturelle tiltag i Rangstrup og omegn. (F.eks. deletant eller enkeltstående begivenheder)
  5. Foreningens formål efterleves ved afholdelse af selvstyrende arbejdsgrupper, møder, foredrag, fester og andre aktiviteter. Foreningen ser sig selv som et supplement til de eksisterende foreninger.
 3. § Medlemmer.
  1. Medlemskabet er personligt.
  2. Alle der måtte ønske at støtte Rangstrup By og omegn kan optages.
 4. § Kontingent.
  1. Medlemmerne er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingent 80,- kr. pr. medlem i år 2019 og 2020. Passivt medlemskab 40,- kr. Passive medlemmer har ingen stemmeret.
  2. Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen og medlemskabet gælder det indeværende regnskabsår. (1/1-31/12)
  3. Såfremt et medlem skylder kontingent i mere end 6 måneder og ikke gentegner medlemskabet senest 1/7, kan medlemmet slettes og betragtes som værende ikke medlem længere.
  4. Det er til enhver tid muligt for både medlemmer og ikke medlemmer, så som privatpersoner, virksomheder, fonde eller andre, at donere pengegaver og andet.
 5. § Generalforsamling.
  1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes i perioden 15. januar til 29 marts.
  2. Der indkaldes til generalforsamling med minimum 4 ugers varsel.
  3. Der indkaldes til generalforsamling via eksisterende sociale medier og direkte mail til foreningens medlemmer.
  4. Alle betalende AKTIVE medlemmer har stemmeret. AKTIVE medlemmer der skylder kontingent, har ikke stemmeret.
  5. Det tilstræbes at de valgbare bestyrelsesmedlemmer bor inden for en rimelig afstand fra Rangstrup by.
  6. Bestyrelsesposterne vælges for en toårig periode.
  7. Mødets dagsorden skal minimum indeholdt:
   1. Valg af dirigent
   2. Valg af referent
   3. Valg af evt. stemmetæller
   4. Bestyrelsens årsberetning
   5. Godkendelse af regnskab
   6. Fastsættelse af kontingent
   7. Valg af bestyrelsesposter
   8. Valg revisor
   9. Indkomne forslag
   10. Eventuelt
 6. § Bestyrelse.
  1. Bestyrelsen består i alt af 5 medlemmer.
  2. 1 bestyrelsespost besættes af et bestyrelsesmedlem af Rangstrup Forsamlingshus. Forsamlingshuset sender efter eget valg en repræsentant.
  3. De øvrige bestyrelsesposter vælges for en toårig periode.
  4. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter afholdt generalforsamling. 3 personer bestrider posterne formand, kasserer og sekretær. Disse poster kan ikke besættes af et siddende aktivt medlem fra bestyrelsen i Rangstrup Forsamlingshus.
  5. Suppleantposten kan indtræde i bestyrelsen for samtlige bestyrelsesmedlemmer dog ikke forsamlingshuset´s plads. Ligeledes kan suppleantposten ikke bestrides af et aktivt medlem fra Forsamlingshusets bestyrelse. Dvs. der er ikke personlige suppleanter.
  6. Formand, revisor og suppleant er på valg i lige år.
  7. Kasserer og sekretær er på valg i ulige år.
  8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minimum 3 er fremmødte og disse er enstemmige. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
  9. Bestyrelsens beslutninger vedtages med simpel majoritet. (Dvs. blot mere end halvdelen stemmer for)
 7. § Ekstraordinær generalforsamling.
  1. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når 2/3 dele af foreningens medlemmer kræver dette. Yderligere kan bestyrelsen alene indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer kræver dette. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling på samme vis og betingelser som den ordinære generalforsamling.
 8. § Økonomi.
  1. Regnskabsperioden følger kalenderåret fra 1/1-31/12.
  2. Bestyrelsen beslutter hvad og hvem der kan tildeles økonomisk tilskud til og hvilken størrelse et evt. tilskud skal have.
  3. Der tilstræbes der til en hver tid skal være en minimumsbeholdning i foreningens kassebeholdning.
  4. Regnskabet godkendes på generalforsamlingen.
  5. Revisor foretager stikprøvevis kontrol af foreningens bilag.
  6. Bestyrelsen fremlægger bemærkninger til regnskabet.
 9. § Vedtægtsændringer.
  1. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.
  2. Vedtægtsændringer kan kun godkendes med 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen.
 10. § Eksklusion.
  1. Hvis et medlem handler til skade for foreningen eller direkte modarbejder foreningens formål.
  2. Bestyrelsen har myndighed til at ekskludere et medlem af foreningen. Bestyrelsen kan kun beslutte dette med minimum 2/3 af stemmerne.
  3. Et medlem der bliver ekskluderet, har ret til at få sin eksklusion drøftet på den næste generalforsamling, hvor alle medlemmer kan forholde sig til beslutningen. Hvis generalforsamlingen er uenige i bestyrelsens beslutning, kan det ekskluderede medlem blive medlem af foreningen igen. Stemmefordelingen på generalforsamlingen vedtages med simpel majoritet.
 11. § Opløsning af Rangstrup Støtteforening.
  1. I fald foreningen opløses tilfalder et evt. overskud Rangstrup Forsamlingshus.
  2. Foreningen kan kun opløses ved to på hinanden følgende generalforsamlinger. Den ene kan godt være en ekstraordinær generalforsamling.
  3. Samme beslutningsgrundlag som § 7 for begge generalforsamlinger.