Vedtægter for Rangstrup Forsamlingshus

CVR nr. 11 57 38 43 

 

 • §1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Rangstrup Forsamlingshus og er beliggende Over Jerstalvej 232, 6534 Agerskov. 

 • §2 Formålet   

Formålet med Rangstrup Forsamlingshus er at have et samlingssted til fremme for kulturlivet i Rangstrup og omegn. 

Foreningens formål er at opretholde Rangstrup Forsamlingshus som almennyttigt, lokalt samlingssted efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, politisk og selskabelig art. 

 • §3 Medlemmer 

Enhver person over 18 år, virksomhed eller forening kan optages som medlem, hvis vedkommende tilslutter sig foreningens formål. 

Et medlemskab giver ret til stemmeafgivning på den næstfølgende generalforsamling samt ret til at leje huset. Ét medlemskab giver ret til én stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

En kontingentsperiode løber fra oprettelse og til førstkommende generalforsamling. 

Medlemsbevis vil være den faktura, hvoraf kontingent fremgår. 

Andelsbeviser udstedt i henhold til tidligere vedtægter, senest opdateret den 9. februar 1998, kan ombyttes til ét års kontingent ved aflevering til foreningens kasserer senest til den ordinære generalforsamling i 2021. 

Medlemsbeviser kan ikke overdrages ved gave, arv eller på anden måde. 

Foreningens medlemmer har ikke andel i foreningens formue og hæfter ikke for foreningen. 

Det er bestyrelsen, der fastsætter det årlige kontingent. 

Der skal af kassereren føres en liste over alle medlemmer. 

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Udelukkelse af et medlem kan kræves behandlet på en generalforsamling ved almindeligt flertal. 

 • §4 Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er højeste myndighed og er bestemmelsesdygtig når den er lovlig indvarslet med 14 dages varsel med opgivelse af dagsorden. 

Ordinær generalforsamling afholdes senest den 1. april med følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmeoptæller
 4. Formandens beretning om den forløbne periode
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab
 6. Indkomne forslag fra medlemmer
  (skal være modtaget af formanden senest 8 dage før generalforsamlingen)
 7. Forslag fra bestyrelsen
 8. Oplysning om næste års kontingent
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer – genvalg kan finde sted
 10. Valg af revisorer/bilagskontrollanter – genvalg kan finde sted
 11. Eventuelt 

Forslag kan kun vedtages ved stemmeflertal. Der afstemmes ved anonym afstemning. Ved stemmelighed er forslaget forkastet. 

Valg til bestyrelsesposter afgøres ved håndsoprækning. Ved kampvalg er det anonym afstemning. Ved stemmelighed ved to efter hinanden følgende afstemninger til bestyrelsesposter, er det dog en lodtrækning der gør udslaget. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis 25 medlemmer ønsker det, eller hvis bestyrelsen finder det nødvendigt. Der skal være to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, afholdt hurtigst muligt efter hinanden for at den kan være beslutningsdygtig. 

Over ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal føres protokol, som skal underskrives af dirigent og formand eller dennes stedfortræder. 

 • §5 Bestyrelsen 

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer, som forestår ledelsen af huset i overensstemmelse med vedtægterne og er bemyndiget til at underskrive og kvittere på foreningens vegne. 

Valgbar er enhver person over 18 år, der kan tilslutte sig foreningens vedtægter og som har tilknytning til Rangstrup og Omegn. 

Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf et skal være formanden eller kassereren. 

Bestyrelsen har til opgave at sørge for at huset hviler i sig selv og må ikke stifte gæld uden generalforsamlingens tilladelse. 

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke for foreningen. 

Bestyrelsen fastsætter selv regler for udlejning af huset til foreningens medlemmer. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode og afgår efter tur. I lige år afgår 3 personer og i ulige år afgår 4 personer. Hvis et bestyrelsesmedlem vælger at trække sig før periodens udløb, vælges en ny på førstkommende generalforsamling. Hvilket kan betyde, at det nye bestyrelsesmedlem starter med en 1- årig periode. 

Umiddelbart efter generalforsamlingen er det bestyrelsens opgave at foretage konstituering. 

Bestyrelsesmøde afholdes når formanden, eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer mener det påkrævet, dog mindst 4 gange årligt. Der føres protokol over møderne. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af den medlemmer er mødt. I tilfælde af stemmelighed udsættes punktet til næste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen skal være fuldtallig og der kan ikke stemmes blankt. Hvis bestyrelsen ikke kan være fuldtallig, kan der stemmes ved fuldmagt. 

 • §6 Økonomi, regnskab og revision 

Den nødvendige kapital søges tilvejebragt ved udlejning af foreningens lokaler, salg af medlemskontingenter, offentlige eller private tilskud, fondssøgning, indsamlinger og arrangementer. 

Foreningens midler skal hensættes i et pengeinstitut, hvorfra kun kasserer kan hæve – dog kan bestyrelsen give andre ret til at hæve med fuldmagt, hvis dette er nødvendigt. 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Umiddelbart efter regnskabsårets afslutning udarbejder kassereren udkast til årsrapporten, der godkendes og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

Efter bestyrelsens godkendelse revideres årsrapporten af de valgte revisorer/bilagskontrollanter og fremlægges efterfølgende på den årlige generalforsamling. 

Det er bestyrelsens ansvar at foreningens bogholderi foregår efter bogføringslovens bestemmelser. 

Bestyrelsen og revisorer har til enhver tid ret til at forlange bilagsmaterialet og regnskabet til eftersyn. 

 • §7 Foreningens opløsning 

Hvis bestyrelsen ikke ser sig i stand til at videreføre foreningen, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling. 

Dansk Kultursamfund af 1910 har 5 pantebreve på i alt 110.000 DKK oprettet i perioden 1960-2003, vedrørende ydet tilskud, som ikke skal forrentes eller afdrages, men kan opsiges, hvis huset ikke længere bruges til sit formål. 

I tilfælde af foreningens opløsning, overgår overskydende midler og midler fra et evt. salg af ejendommen til Dansk Kultursamfund af 1910 til dækning af tidligere udbetalte midler jf. tingbogen. Eventuelt yderligere overskydende midler ved foreningens ophør skal overgå til lokale almennyttige foreninger. Generalforsamlingen træffer beslutning herom. 

 • §8 Ikrafttrædelse og ændring 

Vedtægter kan ændres på en generalforsamling, når det forud er bekendt på dagsordenen jf. § 4. Dog kan forholdet til Dansk Kultursamfund af 1910 ikke ændres, så længe de har pant i ejendommen. 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 18. August 2020.