Historien om huset

Rangstrup Forsamlingshus

Over Jerstalvej 232, Rangstrup, 6534 Agerskov. Tlf: 29 27 86 36
Historien om Rangstrup forsamlingshus


Rangstrup Forsamlingshus' historie går tilbage til tiden efter første verdenskrig. Nogle lokale folk tog initiativ til at indsamle penge til bygning af et forsamlingshus. Det lykkedes at også i det der tegnedes 110 aktier à 50 mark foruden frivillige bidrag på 10.600 mark. Tyskerne havde bygget en del træbarakker i Galsted til opbevaring af materialer til bygning af forsvarsstilling tværs over Nordslesvig, ligesom der også blev bygget store barakker til at huse krigsfangere. Disse barakker købte man ret billigt og fik Christian Andersen til at bo derovre for at passe på inventaret.


Efter genforeningen i 1920 blev trangen til et forsamlingshus stærkere. Barakkerne var blevet solgt ved en aktion i kroner men det trak ud med pengeombygningen, så betalingen kunne først ske senere, men de indbetalte mark fik man på en måde lavet om til kroner - ellers var de gået helt tabt. Der var dog 6.000 mark i gamle tusindmarksedler, som de dengang mente var gode, men de gik alle ud af kurs.

De hænger for øvrigt i dag i den lille sal.


Den 28. juli 1921 afholdtes den første generalforsamling i Galsted Kro, hvor A/S Rangstrup og Galsted med omegns forsamlingshus blev stiftet.

Ifølge vedtægterne er selvskabets formål at bygge, underholde og udnytte et forsamlingshus der skal være et fælleshjem for beboerne i Rangstrup - Galsted og omegn. Huset skal være fælleshjem for hele befolkningen uden hensyn til alder og stilling, det skal i særdeleshed tjene som samlingssted for oplysende, kristlig og selvskabelige sammenkomster. Det skal give ungdommen adgang til at samles til legemsøvelser og sang. Det skal også kunne tjene til afholdelse af kommune, mejeri og andres forsamlinger.


Selvskabet tegnedes af 66 andelshavere med hver en andel på 100 kr., hvoraf de 50 mark som var indbetalt blev omregnet i kr.

Den første bestyrelse var Søren Ratzer, formand, Hans Frei, næstformand, Andreas Petersen, kasserer, Peter Johansen, Strandelhjørn, Kresten Knudsen, Galsted, Godtfred Enemark, Rangstrup og Iver Buckholdt, Jørgensby.


Så skulle der bygges. Inden genforeningen var Rangstrup og Galsted en kommune og ejede bl.a banegården i Rangstrup. Jorden tilhørte dog Haderslev Amts Jernbane. En del af denne jord, 0,2959 ha., blev købt som byggegrund for 1 kr. pr. kvadratmeter. Der blev udarbejdet tegninger og overslag på et hus til 50.000 kr. Men kronerne for barakkerne, som nu var ved at indgå kunne dog ikke strække til så meget. Ved overgangen til dansk styre tilfaldt Rangstrup kommunes ejendomme Agerskov sogn og med velvilje fra sognets side overgik Banegården i Rangstrup og Pakhuset i Galsted til forsamlingshuset.


Bestyrrelsen enedes om at bygge huset i forbindelse med stationen i Rangstrup (dengang gik der stadig tog endnu). Arkitekt Christiansien, Arnum, fik udarbejdet tegning som godkendtes og arbejdet med bygningen blev overdraget Bygm. Chr. Jepsen, Rangstrup.

Arbejdet skred rask fremad (et lille udheld indtraf, da bygningerne lige var blevet rejst kom et stormvejr og væltede tømmeret over salen) det blev dog hurtigt rejst igen så huset stod færdigt til indvielse den 15. november 1923.


Salen var pyntet, Dannebrog hejst, Lektor Dicmer holdt festtalen. Søren Ratzer udtrykte sin glæde over at det nu var lykkedes at få eget forsamlingshus.

I 1924 valgtes Kresten Knudsen, Galsted, til formand. Den afgående formand, som ikke ville lade sig genvælge, havde gjort et stort stykke arbejde for sagen. Hans plan med at få et forsamlingshus i Rangstrup var lykkedes. I 1929 blev andelsbrevene trykt og uddelt til andelshaverne.


I 1931 lavedes der en lejlighed på loftet og den blev udlejet til Carl Hansen. I 1938 stoppede togdriften. I 1939 overtog forsamlingshuset banegårdsjorden i Galsted og Rangstrup. Jorden ved pakhuset i Galsted blev solgt til Peter Rudolph og banejorden i Rangstrup blev tilplantet med graner. Forsamlingshuset ejede nu også grunden og kunne derfor optage et kreditforeningslån på 6.000 kr. til afløsning af banklån, som var hele gælden.


Så kom krigen i 1940 og den satte sit præg på alt. Først måtte der mørklægges, så kom der udgangsforbud fra 8 aften til 6 morgen. Senere blev huset belagt med krigsfangere og soldater. Huset så ikke godt ud da tyskerne forlod det i 1945.


Kresten Knudsen havde da været formand i 20 år og varetaget husets interesser på bedste måde. Andreas Appel fulgte som formand og der var nok af arbejde. Det gamle klaver blev ombyttet med et nyt. Reparation af huset og besigtigelse og omvurdering af den skade tyskerne havde forvoldt. Fremskaffelse af tegning til ombygning. Salg af jord til telefonselskabet og til B. Buckholdt.


 


Vi kan -

hvis vi står sammen


Rangstrup forsamlingshus har en historie der går langt tilbage, og som viser hvad et lille samfund kan udrette når det står samme og hjælper til når nye ider kommer på bordet.